Dialogikasvatuksen kentällä tapahtuu! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on kansallinen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen foorumi, joka toimii koordinaattorina ja asiantuntijatahona useissa dialogisuuden teemoja edistävissä hankkeissa. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin!

Käynnissä olevat hankkeet

Moninainen luovuus nuorten voimavarana

Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin sitä, kuinka luovuuden kautta voidaan tuoda esiin moninaisuutta ja kuinka se voi toimia nuorille voimavarana. Hankkeessa tuotetaan videokampanja, pedagoginen materiaali ja tietoa tukitahoista.

Dialogitaitajat-kampanja

Dialogitaitajat -kampanja varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä kouluille ja oppilaitoksille auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja. Hankkeessa tuotetaan materiaaleja ja koulutuksia.

Kumppanina hankkeissa

Sisältöä tulossa!

Päättyneet hankkeet

Arvo- ja katsomus-orientoituneen disinformaation ehkäisy kulttuuri- ja katsomusdialogin keinoin

Hankkeessa tuotetaan videosarja ja pedagoginen aineisto, jotka tukevat nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä.

Moninainen laulukirja päiväkodeille ja kouluille

Hankkeessa tuotetaan moninaisuuden huomioiva laulukirja sekä laulutapahtumia.

Huolena radikalisoituminen: opas nuorten kanssa työskenteleville

Hankkeessa tuotettava opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke (2019-2020) tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.

Juhlakalenterin pedagoginen syventäminen

Hankkeessa päivitetään verkkopalvelu www.juhlakalenteri.fi / www.festkalender.fi sisältämään pedagogisia sovelluksia.

Kompassi juhlaperinteisiin

Hankkeessa tuotetaan kouluille kompassi-työkalu juhlaperinteiden käsittelyä varten.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Hankkeessa tuotetaan kasvattajan opas sekä järjestetään taltioitava seminaari.